Medezeggenschapsraad


 

De MR is een belangrijk overlegorgaan voor de school en heeft tot taak er voor te zorgen dat alle zaken die het schoolbeleid aangaan op een goede manier besproken worden..

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en leerkrachten. In de MR van onze school zijn ouders/verzorgers van beide locaties vertegenwoordigd

De MR bespreekt alle onderwerpen die voor de school en de ouders van belang zijn zoals: beleidsontwikkeling, schoolregels, schoolplan, formatieplan, implementatie van nieuwe methoden, klassenorganisatie enz. Voor een deel van de onderwerpen heeft de MR adviesrecht, voor een ander deel instemmingsrecht. De MR geeft zowel aan de ouders als aan het personeel de mogelijkheid onderwerpen in het overleg in te brengen. U kunt dus altijd met één van de MR-leden contact opnemen als u iets besproken wilt zien

Er is de MR veel aan gelegen ouders en personeel zoveel mogelijk te betrekken bij de medezeggenschap op onze school. Daartoe probeert de MR informatie en communicatie zo goed mogelijk te doen verlopen en de openbaarheid te bevorderen. De MR vergadert ongeveer acht keer per schooljaar, afwisselend op een van de beide locaties. Daarnaast verzorgt de MR tenminste een maal per jaar een thema-avond rond een actueel onderwerp. Een MR-lid kan maximaal twee opeenvolgende termijnen van drie jaar zitting hebben. Verkiezingen voor vertegenwoordigers van de ouders worden per locatie afzonderlijk gehouden. Naast de medezeggenschapsraad van de school is er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Zwolse openbare basisscholen. Daar worden bovenschoolse onderwerpen besproken die ook in de MR-vergaderingen ter bespreking worden voorgelegd. De MR heeft in een aantal gevallen advies- of instemmingsrecht. In al deze gevallen gaat het om beleidsvoornemens waarmee elke school binnen het bestuur te maken krijgt. Heeft u vragen of wilt u inlichtingen over wat de MR voor u kan betekenen dan kunt u contact opnemen met Hugo Broersen (De Marshof) of Saskia Boer Rigter (De FlorensRadewijnssschool).

Contact

mr@marshof.nl

Oudergeleding

   
Saskia Boer Rigter  
Hugo Broersen
 
 

 

Personeelsgeleding

   
Dimitri Sebek  
Chiel de Lobie  

Notulen

Hier kun u zich aan-, of afmelden voor een abonnement op de MR-notulen.
U ontvangt dan telkens de notulen van de voorlaatste vergadering, die in de laatste vergadering zijn vastgesteld. (Let op: u belandt weer bovenaan de pagina. Even naar beneden scrollen om bij het invulformulier te belanden